Oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby Vás informovalo o tom, jakým způsobem právnická osoba Zemědělský svaz České republiky, IČ: 26550521, se sídlem Hybernská 1613/38, 110 00, Praha 1 – Nové Město, vedená u Městského soudu v Praze, spis. zn. 12310 L, shromažďuje, zaznamenává, ukládá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

Tento dokument informuje o správě osobních údajů, ochraně osobních údajů a použití cookie souborů společností Zemědělský svaz České republiky v souladu s GDPR (Předpis Evropské Unie 2016/679) a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Jednáme jako zpracovatel osobních údajů s určeným pracovníkem ochrany osobních údajů, kterého lze kontaktovat na haas@zscr.cz.

Prosím, nevyužívejte tuto webovou stránku, nebo naše služby, pokud nesouhlasíte s dokumentem o ochraně osobních údajů a využití cookie souborů.

Identifikace subjektu osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje všech návštěvníků webových stránek, kteří souhlasili s dokumentem ochrany osobních údajů a využití cookie souborů. Dále zpracováváme osobní údaje zaslané libovolným formulářem vloženým do webových stránek.

Kdykoli ustanovíme oprávněný zájem a způsob zpracování osobních údajů, stáváme se správcem osobních údajů v souladu s účelem a rozsahem poskytnutých údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje za účelem i) splnění právních povinností, ii) marketingové komunikace, iii) předsmluvní komunikace, iv) náborů, v) plnění smluvních vztahů, vi) vylepšení zobrazovaného obsahu, vii) zabezpečení, viii) geolokace, ix) výpočtu vzdáleností od prodejních míst a x) naplánování trasy k prodejnímu místu.

Dále zpracováváme osobní údaje pro detekci a prevenci porušení podmínek poskytovaných služeb, zneužití prvků a funkcionalit webových stránek, porušení zákona, pokusů o hacking a phishing či jiné poškozující jednání.

Identifikace osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat:
i) Identifikace zařízení včetně IP adresy, verze prohlížeče, zařízení, operačního systému, rozlišení obrazovky a prohlížecí trasy.
ii) Behaviorální data včetně data a času návštěvy, délky návštěvy, navštívených stránek, množství prohlížených stránek, počtu návštěv, návštěv z různých zařízení a interakcí s prvky webových stránek.
iii) Demografické údaje včetně národnosti, věku, pohlaví a geografické oblasti.
iv) Všechny údaje odeslané formuláři vloženými do webových stránek včetně, avšak ne výlučně, jména, emailové adresy, telefonního čísla, adresy, firmy a všechny údaje uvedené v poli “Vaše zpráva” popř. libovolném ekvivalentním označení takového pole.
v) Geolokační a geografické údaje.

Sdílení osobních údajů

Policie, či jiné státní orgány mohou požádat o přístup k osobním údajům v naší správě. Zpřístupníme osobní údaje policii, či jiným státním orgánům vždy, kdy jsme k tomu právně povinni.

Spolupracujeme se subdodavateli, kteří mohou zpracovávat osobní údaje naším jménem. Subdodavatelé jsou především, avšak ne výlučně, dodavatelé cloudových a IT služeb nebo poskytovatelé marketingových služeb. Všichni naši subdodavatelé jsou povinni řídit se platnými předpisy ochrany osobních údajů.

Sdílíme osobní údaje s platformami pro analytické, marketingové a funkční účely. Sdílení osobních údajů s analytickými a marketingovými platformami je omezeno na nezbytné údaje pro jejich plnohodnotné fungování.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo se odhlásit z marketingové komunikace využitím funkce “odhlásit z odběru” poskytnuté v samotné marketingové komunikaci, nebo kontaktováním na motyka@zscr.cz.

Subjekt osobních údajů má následující práva:
i) právo na přístup k osobním údajům,
ii) právo na opravu, resp. doplnění,
iii) právo na výmaz v souladu s pravidly článku 17 GDPR,
iv) právo na omezení zpracování,
v) obdržet kopii osobních údajů,
vi) právo vznést námitku.

Subjekt osobních údajů má právo odeslat stížnost relevantních orgánům ochrany osobních údajů v České republice.

Bezpečnost osobních údajů

Implementovali jsme všechny přiměřené mechanismy ochrany soukromí a prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům.

Ochrana osobních údajů se skládá z organizačních, technických a fyzických opatření, které jsou v souladu se současnými doporučenými postupy pro zajištění dostatečné úrovně ochrany. Implementovaná opatření nejsou popsána v tomto veřejně přístupném dokumentu z důvodu zachování jejich schopnosti chránit zpracovávané osobní údaje.

Uchování osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu pro který byly shromážděny. Delší uchování osobních údajů je možné pouze v případech, kdy je takové uchování vyžadováno relevantními předpisy či státními orgány.

Údaje pro statistické a analytické účely jsou anonymizovány a následně uchovávány takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data již nespadají do kategorie osobních údajů, jsou tedy uchovávány a zpracovávány dle našeho uvážení.

Aktualizace tohoto dokumentu

Tento dokument může být aktualizován bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách.